Spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou

1999-11-29 16:00:00 GMT(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong) Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)
Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong) Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)
Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong) Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)
Photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong) Photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)
Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong) Aerial photo taken on March 22, 2020 shows the spring scenery of Wushan scenic spot in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)
| PRINT | RSS
Add Comment